FAMMA
30-363 Kraków
ul. Kobierzyńska 23a (pawilon 32a)
woj. małopolskie
tel.: 12 269 10 48
kom.: 669 996 585
biuro@famma.pl

Klauzula RODO drukuj

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 

 

 1. 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FAMMA Archiwizacja s.c. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kobierzyńskiej 23a, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 2. 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • zawarcia umowy i jej wykonywania,
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na FAMMA Archiwizacja s.c.,
  • w pozostałych przypadkach Pani/Pana - wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody,
 3. 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom bez Pani/Pana zgody,
 4. 4. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zawarta umowa, udzielona zgoda lub przepis prawa,
 5. 5. podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
 6. 6. w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny z zastrzeżeniem pkt.6,
 7. 7. w sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa lub obowiążek taki wynika z zawartej wcześniej umowy podanie danych osobowych jest obowiązkowe,
 8. 8. posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

      9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

    10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywanie przez okres niezbędny do wykonania umowy lub określony w udzielonej zgodzie, a po   tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dołączone zdjęcia